Արամ Ղարաբեկյանի հետ՝
ԱՄՆ կատարած
շրջագայության ժամանակ