การกระจายความเสี่ยงด้านเวลา

FOREX
FOREX
FOREX

การกระจายความเสี่ยงด้านเวลา การเล่น forex

เทคนิคที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ตลาดในระยะเวลา 1 วัน
คำสั่ง Order) ช่วงสั้นๆ แค่ 24 ชั่วโมงแล้วปิด
เทคนิคที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ตลาดช่วงระยะเวลา 2
อาทิตย์
เทคนิคที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ตลาดช่วงระยะเวลา 1.3
อาทิตย์
เทคนิคที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ตลาดที่ยาวที่สุด อาจจะ
มากถึง 1 เดือน
หากนักลงทุนมีเทคนิคทั้ง 4 แบบข้างต้นนี้แล้ว นักลงทุน
จะเห็นว่าในการเทรดคู่เงินหนึ่งคู่เช่น USD/JPY นั้น นักลงทุน
สามารถส่งคำสั่งซื้อ (Buy) สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่ 1
ในขณะเดียวกันก็อาจจะขาย (Sel) หากวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่ 4
เป็นต้น ทำให้นักลงทุนมีการเฉลี่ยความเสี่ยงกันออกไป (Offsets) โดยใช้ปัจจัยทางด้านเวลา

ตอนที่กล่าวถึงเรื่องของการกระจายความเสี่ยง
โดยดูค่าความสัมพันธ์ (Correlation) นั้นผู้เขียนได้
บอกเอาไว้ว่า ถ้าหากคู่เป็นสองคู่มีความสัมพันธ์กันสูง
เราอาจจะต้องหาวิธีการวางคำสั่ง (Order) โดยการ
แบ่งออกเป็นการเทรดอย่างละครึ่งหนึ่งแทน เหมือนใน
ตารางข้างต้นสำหรับคู่เงิน USD/JPY และ USD/CH
ที่เทรดโดยใช้เทคนิคที่ 1 เหมือนกัน จะต้องแบ่ง
ความเสียวออกเป็นอย่างละครึ่งหนึ่งคือ 0.5%

ในขณะที่ ถ้านักลงทุนสังเกตการเทรดคู่ USD/JPY ด้วย
เทคนิคที่ 2 และ USD/CHF ด้วยเทคนิคที่ 4 นั้น สามารถส่งคำสั่ง
(Order) ได้ตามปกติ ทั้งๆ ที่ทั้งสองคู่เงินนี้มีค่าความสัมพันธ์ (Cor-
relation) กันอยู่สูงมาก เนื่องจากเราเทรดคู่เงินทั้งสองด้วยเทคนิค
ที่วิเคราะห์ขนาดตลาด (Scope) ต่างกัน ทำให้มีความกระจาย


ความเสี่ยงในเรื่องของเวลาเอาไว้อยู่ก่อนแล้วนั่นเอง
ในเรื่องของความเสี่ยงนั้น อันที่จริงมีปัจจัยหลายอย่าง
เอามาปรับใช้ได้อีก เช่น ฤดูกาล (Seasonal) หรือแม้กระทั่งการดู
การขัดแย้งกันของราคากับอินดิเคเตอร์ (Indicator) ที่นักลงทุนส่วน
ใหญ่เรียกว่า divergence แต่หลายคนใช้เครื่องมือเหล่านี้ไปในทาง
ที่ผิด หรือไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง ทำให้ไม่รู้ว่ามันสามารถนำมา
ปรับใช้กับความเสี่ยงได้ด้วย