GBP/USD (ปอนด์สเตอร์ลิง / ดอลลาร์สหรัฐ)

GBPUSD
GBPUSD
GBPUSD

GBP/USD (ปอนด์สเตอร์ลิง / ดอลลาร์สหรัฐ) คือ การเปรียบเทียบ หรืออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

การอ่านค่าและความหมายของ GBP/USD (ปอนด์สเตอร์ลิง / ดอลลาร์สหรัฐ)
การอ่านค่าของคู่เงิน GBP/USD จะเป็นการอ่านในช่วงเวลานั้น ๆ เนื่องจากค่าเงินทั้งปอนด์สเตอร์ลิง และ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิธีการอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน เราจะให้ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง มีค่าเป็น 1 เสมอ ซึ่งหมายความว่า 1 ปอนด์สเตอร์ลิง ในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อจะนำมาแลกเปลี่ยนเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จะได้กี่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ตัวอย่างการอ่านค่า GBP/USD 

GBPUSD
GBPUSD

1.ราคาปัจจุบันคู่เงิน GBP/USD มีค่าเท่ากับ 1.2300 หมายความว่า 1 ปอนด์สเตอร์ลิง สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้ 1.23 ดอลลาร์สหรัฐ

2.เมื่อเวลาผ่านไปคู่เงิน GBP/USD มีค่าเท่ากับ 1.2500 หมายความว่า 1 ปอนด์สเตอร์ลิง สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐ แสดงว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง

ในกรณีนี้หากคุณ Buy คู่เงิน GBP/USD ที่ราคา 1.2300 คุณจะมีกำไรจากการ Buy คู่เงิน GBP/USD อยู่ 200 pip แต่ถ้าคุณ Sell คู่เงิน GBP/USD ที่ราคา 1.2300 คุณจะขาดทุนจากการ Sell คู่เงิน GBP/USD อยู่ 200 pip

3.เมื่อเวลาผ่านไปคู่เงิน GBP/USD มีค่าเท่ากับ 1.2100 หมายความว่า 1 ปอนด์สเตอร์ลิง สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้ 1.21 ดอลลาร์สหรัฐ แสดงว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง

ในกรณีนี้หากคุณ Buy คู่เงิน GBP/USD ที่ราคา 1.2300 คุณจะขาดทุนจากการ Buy คู่เงิน GBP/USD อยู่ 200 pip แต่ถ้าคุณ Sell คู่เงิน GBP/USD ที่ราคา 1.2300 คุณจะมีกำไรจากการ Sell คู่เงิน GBP/USD อยู่ 200 pip

คู่เงิน GBP/USD เป็นหนึ่งใน 5 คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก มีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง และ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ หรือ การประกาศนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของทั้งสองประเทศ คือ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) และ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆที่ส่งผลกระทบกับคู่เงิน GBP/USD เช่น สงคราม การชุมนุมประท้วง หรืออาจจะเป็นเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญก็มีผลต่อค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง และ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่นกัน

GBPUSD
GBPUSD

ประวัติศาสต์สำคัญ คู่เงิน GBP/USD

1.ช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ ในปี 2550 ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงตกลงอย่างหนัก คู่เงิน GBP/USD จากที่เคยซื้อขายสูงสุดที่ 2.1000 ร่วงลงสู่ระดับ 1.4000 (1 ปอนด์สเตอร์ลิง จากที่เคยแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้ 2.1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อเข้าช่วงเศรษฐกิจถดถอย 1 ปอนด์สเตอร์ลิง และเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้เพียง 1.4 ดอลลาร์สหรัฐ) ช่วงนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเงินเนื่องจากเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยเมื่อเกิดวิกฤติทางการเงิน

2.Brexit คู่เงิน GBP/USD ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่การลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป เมื่อ มิถุนายน 2559 การโหวตให้ออกจากสหภาพยุโรปนั้น นักวิเคราะห์มองว่าเป็นลบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษเนื่องจากจะถูกบังคับให้มีเจรจาข้อตกลงการค้าอีกครั้งและความไม่แน่นอนนี้ทำให้นักลงทุนดึงเงินออกจากสหราชอาณาจักรอย่างรวดเร็ว

GBPUSD
GBPUSD